Zoeken naar:
Geavanceerd zoeken
About Us | Contact | Levervoorwaarden | Verzendkosten
Levervoorwaarden


Algemene Voorwaarden van Bijl & Boog

Artikel 1 - Definities 
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
 
1.1 Bijl & Boog: de eenmanszaak BBTA, kantoorhoudende in Ter Apel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Emmen onder nummer 01179203.
 
1.2 Webwinkel: een door BBTA beheerd systeem waarmee via Internet producten worden aangeboden aan derden welke door deze derden gekocht kunnen worden, zgn. koop op afstand.
 
1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst aangaand verkoop op afstand tussen BBTA en Koper, die tot stand is gekomen via de Webwinkel.
 
1.4 Product: het/de product(-en) en/of dienst(-en) dat/die door BBTA  in de Webwinkel wordt/worden aangeboden.
 
1.5 Koper: de afnemer van goederen en/of diensten, zijnde een natuurlijke- dan wel rechtspersoon.
 
1.6 Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zoals vermeld bij de aanbieding in de Webwinkel, zonder eventuele bijkomende kosten.
 
1.7 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
 
1.8 Schriftelijk: Per e-mail of brief
 

Artikel 2 - Totstandkoming van de Overeenkomst 
2.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer Koper een bestelling heeft geplaatst in de Webwinkel van BBTA middels het doorlopenvan de volgende stappen:
 
- het selecteren van één of meerdere Producten uit de
 
Webwinkel van Bijl & Boog
- het plaatsen van deze selectie in de winkelwagen door het
 aanklikken van de bestelbutton 
- het bevestigen van de bestelling door het klikken op de
 afrekenbutton 
- het invullen van de persoonlijke gegevens
 
- het kiezen van een betaalwijze
 
- het accepteren van de Voorwaarden van BBTA
 
- het verzenden van de bestelling door het klikken op de verzend-
 
button nadat u het volledige besteloverzicht heeft kunnen lezen.
 
- de ontvangst van een orderbevestiging van Bijl & Boog op het door
 Koper opgegeven e-mail adres. 
Dan wel mondeling, telefonisch of schriftelijk de overeenkomst tot stand is gekomen.
 
2.2 De orderbevestiging wordt geacht door Koper te zijn ontvangen een dag na verzending hiervan door Bijl & Boog. Bij niet ontvangst dient de Koper dit schriftelijk te melden aan Bijl & Boog.
 
2.3 De orderbevestiging vermeldt de volgende informatie:
 
- het ordernummer van de bestelling
 
- een algemene omschrijving van het bestelde Product
 
- de Prijs van het bestelde Product
 
- het aantal bestelde Producten
 
- het totaalbedrag van de bestelling inclusief bijkomende kosten
 
zoals verzendkosten en/of rembourskosten
 
- de persoonlijke gegevens van Koper zoals naam,
 
factuuradres, het afleveradres, e-mailadres en
telefoonnummer
 
- de gekozen betaalwijze
 
- contactgegevens van Bijl & Boog.
2.4 Bijl & Boog is gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of om aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 

Artikel 3 - Toepassing Voorwaarden 
3.1 Op alle Overeenkomsten die gesloten worden, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enigerlei andere algemene voorwaarden.
 
3.2 Het is voor Koper te allen tijde mogelijk de Voorwaarden in de Webwinkel te raadplegen en uit te printen.
 
3.3 Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk tussen Bijl & Boog en Koper overeengekomen te worden. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven naast de overeengekomen afwijkende bepalingen onverkort van kracht.
 
3.4 Bijl & Boog behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden en de inhoud van haar Webwinkel te allen tijde te wijzigen.
 

Artikel 4 - Het aanbod 
4.1 Het in de Webwinkel aangeboden Product wordt zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Bijl & Boog is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.
 
4.2 Alle aanbiedingen gedaan in de Webwinkel van Bijl & Boog zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het Product.
 
4.3 Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van een specifiek aanbod dan wordt deze beperking duidelijk vermeld bij de aanbieding.
 

Artikel 5 - Herroeping 
5.1 Na ontvangst van het Product heeft Koper het recht om binnen zeven werkdagen de Overeenkomst met Bijl & Boog te ontbinden zonder opgaaf van reden onder inachtneming van lid 2 t/m 5 van artikel 5
 
5.2 Wanneer Koper gebruik wil maken van het herroepingrecht van lid 1 dient Koper dit binnen de in lid1 gestelde termijn schriftelijk aan Bijl & Boog kenbaar te maken.
 
5.3 Bij het ontbinden van de Overeenkomst zoals aangegeven in lid 1en 2 van dit artikel, dient Koper het Product onmiddellijk terug te sturen naar Bijl & Boog vergezeld van het aankoopbewijs. Deze verzending komt volledig voor rekening en risico van Koper.
 
5.4 Bijl & Boog behoudt zich het recht voor om een retourzending te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren in de volgende situaties:
 
- wanneer het aankoopbewijs ontbreekt
 
- wanneer de originele verpakking ontbreekt of beschadigd is
 
- wanneer het Product zichtbaar gebruikt is
 
- wanneer het Product beschadigd is
 
5.5 Voor producten, die aan bederf onderhevig zijn, speciaal op maat gemaakt zijn, of speciaal naar de wens van Koper vervaardigd zijn, geldt het herroepingrecht van lid 1 niet.
 

Artikel 6 - Terugbetaling na ontbinding Overeenkomst 
6.1 De gedane betaling voor de levering van het Product waarvoor de Overeenkomst ontbonden is conform art.5 lid 1 en 2 of art. 7 lid 2 van deze Voorwaarden wordt door Bijl & Boog zo spoedig mogelijk aan Koper terugbetaald, doch uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen, onder aftrek van de verzendkosten welke door Bijl & Boog gemaakt zijn en onder aftrek van provisie van de creditcardmaatschappij of Paypal indien er met een van deze methode betaald is.

Artikel 7 - Prijzen 
7.1 Alle vermelde prijzen zijn in euro´s en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, bijvoorbeeld verwijderingsbijdragen, maar exclusief bijkomende kosten, bijvoorbeeld verzendkosten en/of rembourskosten.
 
7.2 Indien, na bestelling, maar voor de daadwerkelijke levering, Bijl & Boog de Prijs van het verkochte Product, om welke reden dan ook, verhoogt, zal Koper hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht worden. Koper heeft de mogelijkheid binnen vijf werkdagen na dagtekening van de schriftelijke mededeling van Bijl & Boog ter zake de prijsverhoging de Overeenkomst te ontbinden. Dit dient te geschieden door een schriftelijke melding hiervan aan Bijl & Boog.
 

Artikel 8 - Betaling 
8.1 Alle betalingen dienden vooraf te geschieden per:
 
- iDEAL
 
- Vooruitbetaling
 
- Paypal
8.2 Maakt Koper gebruik van de mogelijkheid tot vooruitbetaling via
 bank of postbank dan dient hij de betaling binnen 10 dagen na de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen aan Bijl & Boog te hebben voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling beschouwt BBTA de Overeenkomst als ontbonden. 
8.3 Bij betaling op factuur dient betaling uiterlijk 8 dagen na factuurdatum te geschieden.
 
8.4 Indien Koper na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper gerechtigd dat bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten aan BBTA in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor invordering van het verschuldigde bedrag.
 

Artikel 9 - Levering 
9.1 BBTA zal geaccepteerde bestellingen met de grootst mogelijke spoed uitvoeren. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 
9.2 Indien een Product (tijdelijk) niet in voorraad is, of er kan om een andere reden niet dan wel slechts gedeeltelijk geleverd worden, dan ontvangt Koper hiervan binnen 30 werkdagen na de bestelling bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de bestelling kosteloos te ontbinden.
 
9.3 Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal BBTA zich inspannen om in overleg met koper een vervangend product te zoeken.
 
9.4 Wanneer een vervangend product geleverd wordt,
 
zal bij levering vermeld worden dat hier sprake is van een vervangend product. Indien sprake is van een meer-/minderprijs zal BBTA hierover met Koper overleggen en schriftelijke afspraken maken. 
9.5 Als plaats van levering geldt het woon- /bedrijfsadres van Koper dat het laatst bij BBTA bekend gemaakt is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 
9.6 De door BBTA opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 
9.7 BBTA is niet aansprakelijk voor geleden schade door overschrijding van de levertermijn. Mocht nochtans sprake zijn van schadeplichtigheid dan is deze ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
 
9.8 Bestellingen worden verwerkt in volgorde van de binnenkomst van betalingen, tenzij Koper heeft gekozen voor betaling onder rembours. In dat laatste geval wordt de bestelling direct na het tot stand komen van de Overeenkomst in behandeling genomen. Producten worden niet gereserveerd.
 

Artikel 10 - Transport en transportkosten 
10.1 BBTA draagt het risico van beschadiging of vermissing van het door Koper bestelde Product tot het moment van aflevering. Op dat moment gaat het risico op Koper over.
 
10.2 De hoogte van de verzendkosten, alsmede de verdeling van deze kosten over Koper en BBTA, zullen periodiek door BBTA worden vastgesteld en separaat worden vermeld in de Webwinkel onder de rubriek verzendkosten.
 


Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud 
11.1 Alle aan Koper geleverde Producten blijven eigendom van BBTA tot het moment waarop door BBTA volledige betaling van alle openstaande facturen ten aanzien van de betreffende Koper, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten, is ontvangen.
 

Artikel 12 - Klachten 
12.1 Klachten over gebreken van gekochte Producten en/of andere klachten dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 2 maanden na constatering daarvan, bij BBTA te worden ingediend. Indiening van klachten dient schriftelijk te geschieden.
 
12.2 Koper dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een Overeenkomst die met BBTA gesloten is.
 
12.3 Na ontvangst van een schriftelijke klacht zal BBTA binnen 3 werkdagen contact opnemen met Koper om te melden hoe het vervolgtraject van de klachtafhandeling er uit zal gaan zien. BBTA streeft er naar om iedere klacht ten spoedigste, maar uiterlijk binnen 30 werkdagen af te handelen.
 

Artikel 13 - Garantie 
13.1 Op vrijwel alle Producten die door BBTA geleverd worden bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die gehanteerd wordt door de fabrikant of importeur. Deze garantie tast de rechten van Koper, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst op afstand niet aan.
 
13.2 Zonder origineel aankoopbewijs, te weten de factuur die met de bestelling wordt meegezonden, kan geen aanspraak op de garantie gemaakt worden.
 
13.3 Een garantieaanspraak moet door Koper schriftelijk, vóór retourzending van Producten aan BBTA, gemeld worden bij
 BBTA.
13.4 Indien door Koper ingediende garantieaanspraak door BBTA dan wel de producent of importeur wordt erkend, komen de kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het Product, en het zenden van het (vervangende) Product naar Koper voor rekening van BBTA. Indien echter aannemelijk is dat het gebrek aan het Product aan Koper zelf te wijten is, of anderszins voor zijn rekening en/of risico komt, is BBTA niet gehouden het gebrek aan het product te herstellen dan wel enigerlei kosten te dragen. BBTA zal het Product dan ook in ongewijzigde toestand voor rekening en risico van Koper retourneren aan Koper.
 
13.5 Niet of onvoldoende gefrankeerde pakketten worden door BBTA niet in ontvangst genomen.
 

Artikel 14 - Ruilen 
14.1 Indien Koper om wat voor reden dan ook niet tevreden is met het ontvangen Product bestaat de mogelijkheid om het Product te ruilen tegen een ander product binnen acht dagen na de levering. Indien Koper van deze gelegenheid gebruik wenst te maken dient hij dit schriftelijk binnen voornoemde termijn aan BBTA kenbaar te maken. Uitzondering op deze regel zijn de op maat geproduceerde artikelen. Deze zijn onder geen beding te ruilen.
14.2 Het Product dient in de originele en onbeschadigde verpakking, samen met het aankoopbewijs aan BBTA te worden geretourneerd.
 
14.3 Na ontvangst van het Product door BBTA ontvangt Koper een ontvangstbevestiging en zal BBTA binnen 30 dagen het nieuwe Product aan Koper zenden. Indien sprake is van een meer-/minderprijs zal BBTA hierover in overleg treden met Koper en schriftelijk nieuwe afspraken maken.
 
14.4 Alle (retour)zendingen in het kader van ruil komen volledig voor rekening en risico van Koper.
 

Artikel 15 - Privacy 
15.1 BBTA verplicht zich alle gegevens van haar klanten strikt vertrouwelijk te behandelen. Het invullen van persoonsgegevens geschiedt op een beveiligd gedeelte van de Webwinkel. 
15.2 BBTA zal persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
 
15.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn de gegevens die Koper zelf in de Webwinkel invult wanneer Koper een Product bestelt. Deze gegevens worden verwerkt en gearchiveerd. Slechts indien Koper toestemming geeft worden de gegevens opgenomen in een mailingbestand van BBTA.
 
15.4 Het doel van de verwerking van persoonsgegevens van Koper is het door BBTA kunnen nakomen van de Overeenkomst die BBTA is aangegaan met Koper. Slechts in geval het voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is kunnen gegevens aan derden worden verstrekt. Door het aangaan van een Overeenkomst met BBTA verleent Koper hiervoor toestemming.
 
15.5 Koper heeft recht op inzage in zijn of haar gegevens. Op verzoek van Koper zal BBTA gegevens wijzigen, aanvullen of verwijderen. Een verzoek tot inzage van persoonsgegevens en klachten omtrent schending van de privacy dienen schriftelijk te worden ingediend bij BBTA.
 

Artikel 16 - Kosten 
16.1 Alle kosten terzake juridische bijstand, zowel in als buiten rechte, die BBTA maakt om haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst of daaruit voortkomende overeenkomsten geldend te maken, zijn voor rekening van Koper met een minimum van 10% van de Prijs.
 

Artikel 17 - Aansprakelijkheid 
17.1 De aansprakelijkheid van BBTA jegens Koper en derden voor schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot de Prijs.
 

Artikel 18 - Bevoegde rechter en Nederlands recht 
18.1 Op alle overeenkomsten gesloten met BBTA is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is van toepassing uitgesloten. Alle mogelijke geschillen met Koper die voortvloeien uit de met Koper gesloten Overeenkomst of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

BBTA
Kantooradres:
Barnflair oost 51
9561PC Ter Apel
Bezoek op afspraak.
0599-850260
Info&Bijlenboog.nl

Winkelmandje
Je mandje is leeg.
0Items in mandje:
€0,00Totaal:
Welkom Gast
Populaire producten
Verkochte producten
 1. Quiver en tas combinatie
  Bespaar €39,95
 2. Veiligheids schietnet 9 meter
  Bespaar €34,95
 3. Veiligheids schietnet 8 meter
  Bespaar €30,95
 4. veiligheidsnet 5 meter
  Bespaar €22,45
 5. Veiligheids schietnet 4 meter
  Bespaar €20,95
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief ontvangen? Vul je e-mailadres in:
E-mail: